คุณค่าของกระบวนการ

สิ่งที่เราเชื่อและประโยชน์ของ

‘Policy Dialogue’

หลังจากจัดกระบวนการกว่า 30 ครั้ง
RISE Impact ได้ทบทวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และพบว่า Policy Dialogue
มีคุณค่าใน 2 มิติสำคัญ คือ

คุณค่าต่อการสร้าง
การเปลี่ยนแปลง
เชิงระบบ

ผู้มีส่วนร่วมได้แลกเปลี่ยนโลกทัศน์

เกิดการแลกเปลี่ยนกัน ทำให้เห็นโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่จะแก้ปัญหา หรือลงมือทำในทางที่ต่างออกไป รวมถึงเห็นศักยภาพของตนเองในฐานะผู้ขับเคลื่อนในเรื่องนั้นๆ มากขึ้น

เกิดผลในระยะสั้น

เห็นวิธีการที่เป็นรูปธรรม ทำให้เกิดการลงมือทำทันทีหลังจากการแลกเปลี่ยนในกระบวนการ เช่น การสื่อสารข้อมูลในวงกว้าง การนำความเห็นจากวงไปปรับใช้ในหน้างานที่ทำอยู่

เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาว

เกิดเครือข่ายระหว่างองค์กรของผู้เข้าร่วม ทำให้ได้ร่วมกันผลักดันประเด็นนโยบายต่อไป เช่น การชักชวนกันมาร่วมทำงานวิจัย การทำโครงการพัฒนาเครื่องมือร่วมกัน

คุณค่าต่อการสร้าง
การเปลี่ยนแปลง
เชิงระบบ

ผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือตัดสินใจระดับนโยบาย

 • ได้รับข้อมูลหรือข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายจากผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ และอาจช่วยลดความตึงเครียดของความเห็นต่างลงได้

 • ได้ทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนนโยบาย หรือออกแบบการแก้ไขปัญหาในอนาคต

ผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาหรือเสนอนโยบาย

 • เป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่สร้างการมีส่วนร่วม ทำให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์ต่างๆ ได้รวดเร็วและยืดหยุ่นกว่าการทำงานวิจัย

 • เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อหาจุดร่วมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ ทุกระดับ

 • เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมที่มาจากบริบทที่ต่างกัน ได้แลกเปลี่ยน เห็นจุดร่วมและจุดต่าง ทำให้เกิดทางเลือกใหม่ๆ ที่อาจเป็นการต่อยอดนโยบายต่อไป

ผู้ที่ต้องนำนโยบายไปปฏิบัติใช้

 • เป็นพื้นที่ ‘ส่งเสียง’ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายที่จะมีผลกับการทำงาน ทั้งยังได้รับรู้ข้อจำกัดของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในบทบาทอื่น

 • เมื่อได้มีส่วนร่วม ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนสำคัญของประเด็นนั้นๆ นำไปสู่การผลักดันให้เกิดการลงมือทำจริง

 • เกิดการแลกเปลี่ยนและแชร์ทรัพยากร ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ระหว่างพื้นที่และองค์กร

เราทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย

ได้มีโอกาสทำความเข้าใจประเด็นเชิงนโยบาย ร่วมให้ความเห็นบนฐานความรู้ และสะท้อนความต้องการและสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของนโยบายนั้นๆ เพื่อที่ผู้ที่มีบทบาทจะนำข้อมูลไปทำงานต่อ

สรุปความคิดเห็น
จากผู้เข้าร่วมต่อกระบวนการ

คิดว่ากิจกรรมและหัวข้อที่แลกเปลี่ยน
เป็นประโยชน์ ต่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

pink-chart

ผู้ตอบแบบสอบถาม : 213 คน

คิดว่าตัวเองและหน่วยงาน
ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม

yellow-chart

ผู้ตอบแบบสอบถาม : 151 คน

สามารถนำประเด็นจากการแลกเปลี่ยนไปต่อยอดในการทำงานหรือในหน่วยงานได้

blue-chart

ผู้ตอบแบบสอบถาม : 54 คน

หมายเหตุ : ด้วยข้อจำกัดของช่องทางหรือความสะดวก ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมได้ครบทุกคน และมีบางคำถามที่เป็นการเก็บข้อมูลจากเพิ่มเติมระหว่างโครงการ จึงทำให้ตัวเลขจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามไม่เท่ากันทั้งหมด

 • logo
 • ต้องการรับข่าวสารเกี่ยวกับ Policy Dialogue

  ช่องทางการสื่อสาร

 • logo

  สำนักงานใหญ่

  บริษัท ไรซ์ อิมแพค จำกัด
  14 ซอยเจริญนคร 2 ถนนเจริญนคร
  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
  กรุงเทพ 10600

Copyright © 2022 RISE Impact. All rights reserved.