Policy Dialogue

โพลิซี ไดอะล็อก
กระบวนการหารือเชิงนโยบาย

นโยบายที่ดี สังคมต้อง

ร่วมกันออกแบบ

สร้างการมีส่วนร่วมที่เปิดกว้าง เปิดใจรับฟังความแตกต่าง ให้ผู้คนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนฐานความรู้และประสบการณ์ เพื่อร่วมออกแบบนโยบาย ให้เป็น ‘นโยบาย’ ของคนในสังคมอย่างแท้จริง

about-policy-dialogue

สวนสาธารณะพื้นที่ออกกำลังกาย

ขนส่งมวลชนเชื่อมต่อ

อากาศบริสุทธิ์ปลอดฝุ่นควัน

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

เพราะนโยบาย

เกี่ยวข้องกับทุกมิติใน

ชีวิตของผู้คน

เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยนโยบายสาธารณะ ที่ตอบโจทย์ สอดคล้องกับบริบท พร้อมรองรับ ความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม

นโยบายเพื่อสังคมสูงวัย

แก่ตัวไปจะมีใครดูแลไหม?

ถ้าทำงานไม่ไหว จะมีกินมีใช้ หรือเปล่า?

รัฐจะดูแลเราอย่างไร ตอนเราอายุ 70 ปี?

ถ้าต้องอยู่บ้านพักคนชรา จะจ่ายไหวไหม?

หากเจ็บป่วยขึ้นมา ใครจะพาไปส่งโรงพยาบาล?

??

คำถามเหล่านี้ เป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญของการพัฒนานโยบาย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ กระบวนการหาคำตอบ จึงไม่ได้มีเพียงฝั่งผู้กำหนดนโยบาย แต่ยังมีเสียงจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และ ประชาชน ที่ล้วนเป็นผู้รับผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

TGRI X RISE IMPACT

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) และ ไรซ์ อิมแพค ได้ร่วมกันออกแบบกระบวนการ พัฒนานโยบายเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย โดยครอบคลุม 7 ประเด็นหลัก

นโยบายเพื่อสังคมสูงวัย

Aging in Place

การสูงวัยในถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมอย่างมีสุขภาวะ

สร้างการมีส่วนร่วม

เพื่อออกแบบนโยบาย

ในระยะเวลา 1 ปี

จัดวงหารือแบบออฟไลน์ และออนไลน์

0 ครั้ง

มีผู้เข้าร่วมที่
หลากหลายมากกว่า

0 คน

เกิด public engagement
ผ่านช่องทางออนไลน์

0 เว็บไซต์

มีผู้แสดงความคิดเห็นมากกว่า

0 คน

 • logo
 • ต้องการรับข่าวสารเกี่ยวกับ Policy Dialogue

  ช่องทางการสื่อสาร

 • logo

  สำนักงานใหญ่

  บริษัท ไรซ์ อิมแพค จำกัด
  14 ซอยเจริญนคร 2 ถนนเจริญนคร
  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
  กรุงเทพ 10600

Copyright © 2022 RISE Impact. All rights reserved.