ฟื้นฟูผู้สูงวัย

ในห้วง 6 เดือนทอง

หลังพ้นระยะวิกฤต

ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) : นโยบายที่ควรให้ความสำคัญ

cover image

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ได้มุ่งเน้น
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
ที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้

ส่งผลให้ผู้ป่วยบางส่วนไม่ได้รับการฟื้นฟู หากได้รับก็ไม่เข้มข้นเพียงพอ หลุดหายออกไปจากระบบบริการสุขภาพก่อนหายดี ทำให้มีโอกาสเป็นผู้มีภาวะพึ่งพิง

expect-ressult-1

จะดีแค่ไหน หากประเทศไทยมีระบบ การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ที่มุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยได้เพียงพอ และต่อเนื่อง

ผู้ป่วยได้รับการกายภาพบำบัดครบชั่วโมงอย่างเข้มข้น (Intensive rehabilitation) และใกล้ชิดทีมสหวิชาชีพ โดยไม่ต้องยากลำบากกับการเดินทาง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกล

หากฟื้นฟูได้ทันท่วงที ผู้ป่วยมีโอกาสหายดี และใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ

สามารถกลับมาประกอบอาชีพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ผู้ป่วยและครอบครัวเองไม่เสียโอกาสในชีวิตนานเกินไป

expect-ressult-2
expect-ressult-3

ช่วยลดอัตราผู้มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งอาจลดค่าใช้จ่ายด้านการบริการดูแลระยะยาวในอนาคตของประเทศและตัวผู้ป่วยเองได้อย่างมหาศาล

!

การฟื้นฟูสมรรภภาพร่างกายผู้ป่วยภายใน 6 เดือนทองหลังพ้นระยะวิกฤต นับเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของของผู้ป่วยยังสามารถฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติได้ โดยเฉพาะใน 3 โรคสำคัญ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง สมองบาดเจ็บ และกระดูกสันหลังบาดเจ็บ

circle image

จำนวนผู้ป่วยใน ที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย (คน)*

elderly home

การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี

แปรผันตรงกับจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ถึงความสำคัญของการดูแลระยะกลางได้อย่างดี

*ข้อมูลจากกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แต่ยังมีความท้าทายหลายประการ

เพื่อให้เกิดระบบการบริการที่ตอบโจทย์

โรงพยาบาลศูนย์แออัดเกินไป
ส่วนโรงพยาบาลชุมชนยังไม่สามารถ
ให้บริการฟื้นฟูอย่างเข้มข้นได้
อย่างเต็มที่ยังเน้นไปที่การรักษา
แบบผู้ป่วยนอก (OPD) ซึ่งเป็นรูปแบบ
บริการที่ผู้ป่วยเสี่ยงจะหลุดออก
จากระบบ จากการแบกรับค่าใช้จ่าย
และการเดินทางที่ยากลำบาก

ระบบการเบิกจ่ายสำหรับโรงพยาบาล
ชุมชนที่ไม่เหมาะกับรูปแบบการ
บริการในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
ส่งผลต่อจำนวนวันนอนและการรักษา
ที่ไม่เข้มข้นและต่อเนื่องพอ

ขาดแคลนบุคลากรสหวิชาชีพในระบบ
เช่น นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรม
บำบัด เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
ภาคเอกชน ทำให้ผู้ป่วยบางกลุ่ม
เข้าถึงบริการได้ยาก เนื่องจากไม่มี
กำลังทรัพย์มากพอ

ระบบการส่งต่อข้อมูลและส่งต่อผู้ป่วย
ที่ยังไม่ไร้รอยต่อ (seamless)
อย่างแท้จริง ส่งผลให้ข้อมูลและ
ตัวผู้ป่วยตกหล่นจากระบบ

ระบบสุขภาพของไทยยังไม่ได้เน้นพัฒนา
ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
อย่างจริงจัง และไม่เป็นบริการ
ภาคบังคับของระบบสาธารณสุข แม้รวม
เข้าไว้ใน Service Plan แล้ว
เน้นเพียงระบบการดูแลระยะยาว
ทำให้ปัญหายังไม่ถูกแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ

ทำอย่างไร?

จึงจะเกิดระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อผู้ป่วยและครอบครัวที่สุดและเกิดข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่ออุดหนุน การจัดบริการดูแลระยะกลางโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการจัดบริการดูแลระยะกลางได้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการหาคำตอบRISE Impact ได้จัดกระบวนการหารือเชิงนโยบาย ในประเด็นนี้ทั้งหมด 3 ครั้ง รวมผู้เข้าร่วมกว่า 36 คน
การดูแลผู้ป่วยระยะกลางในชุมชน- ร่วมกันทำความเข้าใจภาพการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในชุมชนและปัญหาที่เกิดขึ้น ภาพสำเร็จของระบบดูแลผู้ป่วยระยะกลางในชุมชนที่ดีเป็นอย่างไร - กรณีตัวอย่างในการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในชุมชน นำเสนอ model ที่มีในปัจจุบัน- ร่วมกันระบุช่องว่าง แลกเปลี่ยนข้อเสนอและความต้องการ (demand) ในการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินการสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในชุมชนผู้มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยระยะกลางในชุมชน ประกอบด้วย- พยาบาล- นักกายภาพบำบัด - อสม. ผู้ดูแล - ญาติผู้ป่วย- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในชุมชน : ความท้าทายและภาพสำเร็จในอนาคต- นำเสนอรูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ความท้าทายและภาพสำเร็จในอนาคต พร้อมทั้งทำความเข้าใจปัญหา อุปสรรคของรูปแบบจากพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เห็นข้อดี ข้อเสีย และแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งอาจสามารถทำให้ผู้เข้าร่วมนำไปปรับใช้ได้ - ระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “IMC และ LTC จำเป็นไหมต้องแยกจากกัน” เพื่อนำไปสังเคราะห์ต่อ- หารือประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณ และกองทุนผู้มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยระยะกลางในชุมชน คละเขตพื้นที่สุขภาพ และมีรูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางต่างกันการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยระยะกลางในชุมชน : ระบบเบิกจ่ายและกำลังคนเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง- นำเสนอแผนภาพเพื่อแสดงโครงสร้างการดูแลผู้ป่วยระยะกลางจากโรงพยาบาลศูนย์จนถึงบ้าน เพื่อทำความเข้าใจตรงกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องระบบเบิกจ่าย และกำลังคน เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางในโรงพยาบาลชุมชน นำสู่การพัฒนานโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา อุดช่องโหว่การดูแลผู้ป่วยระยะกลางอย่างเป็นระบบหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายทางการเงินและกำลังคนของระบบสาธารณสุข แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง และนักกายภาพจากโรงพยาบาลชุมชน
ข้อสรุปจากกระบวนการจากกระบวนการที่สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมอันหลากหลายสามารถเกิดข้อสรุปในเชิงเนื้อหาได้ดังนี้

ข้อเสนอ 1

การปรับเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการดูแลระยะกลางอย่างเข้มข้น ในระดับโรงพยาบาลชุมชน

ดูข้อเสนอฉบับเต็ม

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

ข้อเสนอ 2

ควรเน้นการให้บริการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยใน (IMC ward) และการให้บริการฟื้นฟูที่บ้าน เพื่อการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อคนไข้ที่สุด

ข้อเสนอ 3

สมควรมีการปรับระบบส่งต่อผู้ป่วย ข้อมูล และกำลังคน ควบคู่ไปกับการปรับด้านงบประมาณ

ข้อเสนอ 4

เพิ่มความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแก่ทั้งประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดข้อสรุป

สิ่งที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการ

Policy dialogue ไม่ได้มีแต่ผลลัพธ์เชิงเนื้อหา แต่ยังสามารถสร้างคุณค่าในการผลักดันเชิงนโยบาย

 • ผู้เข้าร่วมมีความเห็นร่วมค่อนข้างตรงกันในประเด็นช่องว่างของระบบ

  ในเรื่องข้อจำกัดและอุปสรรคการทำงาน โดยเฉพาะประเด็นการบูรณาการข้อมูล การขาดแคลนนักกายภาพบำบัด และความต้องการในการปรับระบบการเบิกจ่ายในโรงพยาบาล แม้ว่าจะมีรูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ต่างกัน นั่นก็เพราะต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอื้อในพื้นที่

 • ผู้เข้าร่วมระดับปฏิบัติงานได้รับประโยชน์ ได้เห็นความพยายาม และความตั้งใจของหน่วยงานต่างๆ ทำให้มีความหวังต่อการพัฒนาระบบ

  ได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ มาเติมเต็มในพื้นที่ของตนเอง เห็นความสำคัญของผู้ป่วย และบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบความต้องการของผู้ป่วยจากญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจริง สามารถนำไปต่อยอดให้ตอบสนองได้จริง เห็นคุณค่าในวิชาชีพของตนเอง และเติมพลังใจ รวมไปถึง ด้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย

 • หน่วยงานของภาครัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งญาติผู้ดูแล ได้รับฟังกันและกันโดยตรง

  ได้ร่วมกันหารือจากหลายฝ่าย ทั้งแพทย์ นักวิชาการ นักกายภาพบำบัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทำให้เห็นหนทางในการผลักดันประเด็นเหล่านี้ต่อไป

ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง

จากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากกระบวนการที่ใช้วิธีการอันหลากหลาย จึงเกิดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายขึ้น

 • การพัฒนาหน่วยประสาน การดูแลเพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยในระดับจังหวัด (Care Coordination Unit - CCU)

 • การปรับเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการ สาธารณสุขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการดูแลระยะกลางอย่างเข้มข้นในระดับโรงพยาบาลชุมชน

 • logo
 • ต้องการรับข่าวสารเกี่ยวกับ Policy Dialogue

  ช่องทางการสื่อสาร

 • logo

  สำนักงานใหญ่

  บริษัท ไรซ์ อิมแพค จำกัด
  14 ซอยเจริญนคร 2 ถนนเจริญนคร
  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
  กรุงเทพ 10600

Copyright © 2022 RISE Impact. All rights reserved.